Ekoset

Základní vizí společnosti EkoSet je být chápána jako špičková firma v oblasti nakládání s odpady, která poskytuje kvalitní služby šetrné k životnímu prostředí při dodržování vysokého standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O nás

Jsme uvedeny na Seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje Seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu podle § 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisu v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky c. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, v platném znění.Kódy nebezpečných vlastností odpadu, k jejichž hodnocení jsme pověřeny: HP1, HP2, HP3-A, HP3-B, HP12, HP13, HP14. Jsme držiteli certifikátu: Manažer vzorkování odpadů

Certifikáty

Certifikát MVO Ing. Lucie Tvarůžková
Pověření k HNVO Ing. Lucie Tvarůžková
Osvedčení odběr a HNVO Ing. Lucie Oličová
Pověření k HNVO Ing. Eva Svobodová
Certifikát MVO Ing. Eva Svobodová
Osvědčení odběr a HNVO Ing. Eva Svobodová
Rozhodnutí k vykovávání služeb významných z hlediska radiační ochrany Ing. Eva Svobodová
Next

Nabídka služeb

Železniční stavby

Demolice staveb

Posouzení staveb dle Metodického pokynu MŽP pověřenou osobou k hodnocení nebezpečných vlastností (Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadu a pro nakládání s nimi, Praha, leden 2008).

Stavby

Postup dle Metodického pokynu odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb)

Domovní čistírny odpadních vod

Next

Ostatní služby

Odpady:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, působnost orgánů státní správy v souladu s právem Evropských společenství.

Nakládání s odpady

Vodní hospodářství

Next

Radon

Provádíme

 • Měření radonu v pobytových a obytných objektech
 • Měření radonu na pozemcích (stanovení radonového indexu pozemku)
 • Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu

Měření radonu v objektech je používáno

 • před povolením užívání novostavby a přístavby rodinného domu a podobného objektu s pobytovými nebo obytnými místnostmi (rodinné domy, bytové domy, předškolská a školská zařízení, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
 • při předkolaudačním měření v dokončeném objektu novostavby nebo stávající stavby (rodinné domy, bytové domy, předškolská a školská zařízení, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
 • pro kontrolu zdravotní nezávadnosti nového nebo stávajícího objektu
 • před nástavbou a změnou užívání rodinného domu a podobného objektu s pobytovými nebo obytnými místnostmi (rodinné domy, bytové domy, předškolská a školská zařízení, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
 • před rekonstrukcí-přestavbou rodinných domů a jiných pobytových objektů (bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
 • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření ke snížení hladin radonu, a to v jakém technickém a finančním rozsahu
 • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření ke snížení hladin radonu, a to v jakém technickém a finančním rozsahu
 • jako podklad pro návrh a projekt protiradonových opatření dle ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“.
 • pro ověření účinnosti realizovaného systému protiradonových opatření
 • pro nastavení a regulaci ventilátoru jako součásti opatření proti radonu
 • pro stanovení tržní ceny nemovitosti při její koupi nebo prodeji

Měření radonu v pobytových a obytných objektech

je požadováno dle §97, odst. 1, vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně

a) 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu OAR ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání,
b) 1 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

Měření radonu na pozemcích

je používáno
 • pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů (bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
 • jako podklad pro návrh a optimalizaci hydroizolačního systému spodní stavby
 • jako podklad pro návrh a projekt preventivního opatření proti pronikání radonu z podloží dle výpočtu ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“ jako součást stavebního projektu
 • před rekonstrukcí (přestavbou) rodinných domů a jiných pobytových objektů (bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
 • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření na snížení hladin radonu, a to v jakém rozsahu technickém a finančním
 • pro stanovení tržní ceny pozemku při jeho koupi nebo prodeji

Stanovení radonového indexu pozemku

je požadováno dle § 98, odst. 1, atomového zákona 263/2016 Sb., a ve znění dalších předpisů

„Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi (vyhláška č. 268/2009 Sb, kde jsou definovány obytné a pobytové místnosti) nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umisťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického poldloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úžad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. ………………“.

Prováděcí právní předpis, přesněji § 96, vyhlášky 422/2016 Sb. (Příloha č. 11) je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.

Kontakt

Ing. Eva Svobodová Ing. Lucie Tvarůžková
Bezručova 580, 357 35 Chodov Česká 272, 360 18 Karlovy Vary
IČO: 76175111 IČO: 76124631
DIČ: CZ6960263233 DIČ: CZ7562031906
Tel.: 606 719 659 Tel.: 725 023 740
E-mail: ekoset@seznam.cz E-mail: ekoset@seznam.cz